Despre noi

Societatea noastră, Sabău&Asociatii Expertize Contabile S.R.L, este autorizată şi membră CECCAR, filiala Mureş şi oferă o gamă largă de servicii profesioniste în domeniul financiar-contabil. Am dezvoltat pachete foarte avantajoase pentru întreprinderi mici şi mijlocii din Judeţul Mureş, pachete care considerăm noi că se adaptează diferitelor nevoi ale companiei sau întreprinderii dumneavoastră şi care totodată se adaptează tarifar cerinţelor pieţei. Oferim planuri tarifare concurenţiale şi adaptate perspectivelor de dezvoltare ale societăţii dumneavoastră.
Serviciile cuprinse în pachetele menţionate pentru IMM-uri din judeţul Mureş includ următoarele servicii specifice:

Contabilitate Primară

 • contabilitatea registrului de casă şi a operaţiunilor specifice;
 • contabilitatea notelor de intrare-recepţie (nir-uri);
 • întocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • întocmirea facturilor către clientul societăţii (facturare);
 • întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie;
 • completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ, bilete la ordin;

Contabilitate de gestiune

 • Evidenţă global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidenţă analitică şi sintetică clieni, furnizori;
 • Evidenţă mijloace fixe, calculul amortizării.

Contabilitate financiară

 • Calculul impozitului pe profit, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente;
 • Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale;
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
 • Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune către parteneri, furnizori sau clienţi externi;
 • Lucrări specifice pentru participarea la licitaţii publice de oferte;
 • Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii prin emiterea de rapoarte lunare personalizate şi adaptate;
 • Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil;
 • Informări periodice privind schimbările legislaţiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificării contabilităţii de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare şi fiscale;
 • Întocmirea de dosare credite, dosare de leasing;
 • Obţinerea de certificate de atestare fiscală, certificate constatatoare;

Resurse umane

 • Întocmirea contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă;
 • Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
 • Întocmirea adeverinţelor de salariu;
 • Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
 • Întocmirea, depunerea şi urmărirea dosarelor de personal;
 • Consultanţă privind salarizarea;
 • Achiziţii cărţi de muncă;
 • Depunerea cărţilor de muncă la ITM;
 • Completarea actelor adiţionale cu modificare salarii, funcţie, normă de lucru sau durată de muncă;
 • Întocmirea documentelor pentru obţinerea repartiţiilor de la AJOFM;
 • Lista privind posturile vacante obţinută de la AJOFM; Depunere repartiţii la ITM.

Refacerea, reîntocmirea contabilităţii pentru societăţile care au contabilitatea eronată

În urma unei analize amănunţite societatea noastră îşi asumă răspunderea pentru refacerea contabilităţii şi aducerea la zi a evidenţei contabile.

Aceasta presupune:

 • reîntocmirea şi depunerea raportărilor privind obligaţiile salariale (întocmirea şi depunerea la organele competente a declaraţiilor rectificative pentru salariaţi: CAS, somaj, sănătate şi ITM);
 • reîntocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative la administraţiile financiare a decontului privind tva - taxa pe valoarea adăugată;
 • reîntocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative la administraţiile financiare a declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
 • reîntocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative la administraţiile financiare a declaraţiei privind impozitul pe profit;
 • refacerea balanţei de verificare.

Expertiză. Cenzorat. Expertiză contabilă judiciară

 • Expertiză contabilă amiabilă;
 • Arbitraj în cauze civile;
 • Evaluarea patrimoniului societăţii;
 • Audit intern; verificarea şi certificarea bilanţului contabil;
 • Activitatea de cenzorat.

Inventariere

 • Inventarierea activelor;
 • Inventarierea pasivelor deţinute de societăţi;
 • Valorificarea rezultatelor inventarierii, în conformitate cu  legea contabilităţii.

Alte Servicii:

Consultanţă şi Asistenţă juridică în materie de societăţi comerciale:

 • Înfiinţare societăţi comerciale:  S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A. pentru judeţul Mureş;
 • Verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă;
 • Înfiinţare de filiale, sucursale, puncte de lucru;
 • Schimbare de sediu social, obţinere certificat nou de înregistrare;  prelungirea valabilităţii sediului social;
 • Preluare societăţi comerciale;  Cesiune de părţi sociale;
 • Completare, restrângere sau recodificare obiecte de activitate;
 • Schimbare activitate principală, (obţinere certificat nou de înregistrare) sau activitate secundară;
 • Schimbare asociaţi, administratori sau prelungire mandate;
 • Schimbare denumire firmă, obţinere certificat nou de înregistrare;
 • Transformare forma juridică;
 • Majorare sau reducere capital social;
 • Îndreptări erori materiale;
 • Depunere şi menţionare acte în Registrul comerţului;
 • Obţinere de certificate constatatoare, copii certificate sau duplicate;
 • Redactare juridică de contracte civile şi comerciale, contracte comerciale internaţionale, contracte de muncă (individuale şi colective), acte juridice de dreptul muncii;
 • Redactare documente.