Servicii oferite

Societatea noastră este autorizată și membră CECCAR, filiala Mureș, număr autorizație 6950 și oferă o gamă largă de servicii profesioniste de specialitate financiar-fiscal-contabile, sub forma unor pachete foarte avantajoase de servicii pentru întreprinderi mici și mijlocii din Județul Mureș, pachete care considerăm noi că se adaptează diferitelor nevoi ale companiei sau întreprinderii dumneavoastră și care totodată se adaptează tarifar cerințelor pieței. Oferim planuri tarifare concurențiale și adaptabile perspectivelor de dezvoltare ale companiei dumneavoastră.

Salarizare. Resurse umane

Societatea noastră oferă servicii în domeniul resurselor umane/salarizare prin:

Întocmirea şi depunerea contractelor individuale de muncă, precum și a registrului electronic de evidență al salariaților. Întocmirea și depunerea actelor adiționale la contractele de muncă. Întocmirea fișelor de post. Întocmirea şi depunerea statelor de plată.

Întocmirea şi depunerea la ITM, ANOFM, Casa de pensii, Casa de Sănătate, Administraţia finanţelor publice a declaraţiilor privind: contribuţiile de asigurări pentru somaj; contribuţiile de asigurări sociale de stat; contribuţiile de asigurări sociale de sănătate; impozit pe veniturile din salarii, alte declarații fiscale;

Întocmirea şi depunerea fişelor fiscale. Întocmirea şi depunerea registrului de evidență al salariaţilor (REVISAL) în format electronic. Consultanţă în domeniul legislaţiei muncii.

Inspectorul nostru de resurse umane, acreditat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei poate reprezenta orice societate comercială în relaţia cu Inspectoratele de Muncă Teritoriale în vederea semnării contractelor de muncă de către angajatori şi angajaţi, înregistrarea acestora la Camera de Muncă, plata taxelor aferente relaţiilor de muncă, realizarea statelor de plată, salarii.

Expertize contabile

Societatea noastră realizează expertize contabile având ca şi obiective specifice: Evidenţierea neregurilor existente în activităţile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor nereguli precum şi prezentarea unei serii de posibilităţi de soluţionare a inadeverţentelor constatate. Controlul registrelor, conturilor şi actelor justificative ale unei societăţi, interpretarea datelor de evidenţă şi formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislaţiei în vigoare. Analiza conformităţii faptelor economice cu documentele aferente, precum şi cauzele care au generat abaterile de la actele normative în vigoare.

Analiză economică-financiară

Societatea noastră realizează analize economico-financiare abordând în principal următoarele aspecte: Analiza gestiunii financiare, costul şi rentabilitatea capitalului investit. Determinarea indicatorilor de analiză financiară pe bază de rate, ponderi, retratări, etc. Consultanţă financiară privind elaborarea de tablouri de finanțare şi planuri de trezorerie. Asistenţă şi consultanţă financiară în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor companiei (analiza riscurilor, determinarea soluţiilor, realizarea şi monitorizarea planurilor de criză, a planurilor de măsuri, a programelor de reorientare şi reorganizare, etc.) Consultanţă financiară şi analiza sistemelor de credit-leasing, factoring, etc. Analiză şi consultanţă financiară a contului de rezultate. Consultanţă financiară şi analiză a cash-flow-urilor. Consultanţă


Societatea noastră oferă pentru IMM-uri în special din Judeţul Mureş, servicii profesioniste de contabilitate şi evidenţă contabilă, adaptate şi personalizate nevoilor companiei, societăţii dumneavoastră, vizând în acelaşi timp atât respectarea reglementărilor contabile şi fiscale în vigoare cât şi nevoia de informare a dumneavoastră cu privire la situaţia patrimonială a societăţii.

Serviciile de contabilitate oferite de către noi se referă la înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare puse la dispoziţie de către dumneavoastră conform standardelor contabile în vigoare; elaborarea balanţei contabile de verificare lunară; întocmirea registrelor contabile obligatorii şi a celor cerute de ligislaţia comercială în vigoare; întocmirea bilanţului contabil anual şi a raportărilor financiare semestriale; întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele; servicii de verificare şi certificare a bilanţului contabil; consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ; refacerea evidenţelor contabile – şi personalizarea acestora în funcţie de necesitatea de informare a managementului; construirea sistemului de evidenţă contabilă împreună cu clientul, spre a asigura informarea corectă şi la timp a clientului cu privire la mişcările patrimoniale din cadrul firmei; întocmirea documentaţiei contabile necesare pentru realizarea fuziunilor între societăţi comerciale; consultanţă contabilă pe probleme ce derivă din adoptarea de Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.